نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
  
توانمندسازی اقتصادی زنان خانه‌دار در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-مریم عظیمیزهرا راستیمحیا صفاری‌نیا۲۷ بهمن ۱۳۹۹
طراحی الگوی تأمین منابع آموزش و پرورش تراز جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیدکترای تخصصی-منیر تجلیعلیرضا چیت‌سازیاناحمد سعیدی۲۳ بهمن ۱۳۹۹
منع تولید نسل در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سعیده تمیزکارمریم محقق دامادعاطفه عباسی۱۲ بهمن ۱۳۹۹
ظرفیت سنجی نظریه خانواده درمانی در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زهرا نقرههما داوودیفائزه عظیم زاده اردبیلی۳۰ مهر ۱۳۹۹
احسان در نگاه حقوق خانواده ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده زهرا حسینیفائزه عظیم زاده اردبیلیرقیه سادات مومن۳۰ مهر ۱۳۹۹
بررسی تطبیقی- تحلیلی حق بر باروری در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللیپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-زینب صمدیانهاله حسینی اکبرنژادصدیقه مهدوی کنی۲۷ مهر ۱۳۹۹
پدیدارشناسی خردورزی در مدیران آموزشی و مقایسه آن با آموزه‌های اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-لیلا بختیاری-زهره موسی زاده, نیکو دیالمه۰۵ آذر ۱۳۹۸
پدیدارشناسی خردورزی در مدیران آموزشی و مقایسه آن با آموزه‌های اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-لیلا بختیاری-زهره موسی زاده, نیکو دیالمه۰۵ آذر ۱۳۹۸
قضازدایی از جرایم خانوادگی و تاثیر آن بر خانوادهپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-رکسانا بوعذارکبری پورعبداللهعاطفه عباسی۲۱ آبان ۱۳۹۸
حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در چارچوب خانواده از منظر موازین بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-معصومه منفرد مسقانیرقیه سادات مومنمحیا صفاری‌نیا۲۳ شهریور ۱۳۹۸