نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلینویسندهدانشجواستاد مشاوراستاد راهنماتاریخ دفاع
     
الگوی ساختاری تبیین مهارتهای حل مساله اجتماعی در معلمان بر اساس فرهنگ سازی و جهت گیری مذهبی:نقش واسطه ای سرمایه فکریپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-سارا رضیانفاضله میرغفوریانخدیجه ابوالمعالی۱۵ بهمن ۱۳۹۷
حقوق سالمندان، بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-فاطمه حیدریرقیه سادات مومنمحیا صفاری‌نیا۰۸ بهمن ۱۳۹۷
احیاء و بازپروری زنان قربانی تجارت جنسی در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-نفیسه سادات جعفریکبری پورعبداللهمحیا صفاری‌نیا۰۴ بهمن ۱۳۹۷
سیاست های افزایش جمعیت و تامین حق بر غذای اعضای خانواده در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-سیده مائده تقویمریم محقق دامادمحیا صفاری‌نیا۱۲ شهریور ۱۳۹۷
مؤلفه‌های مدیریت جهادی در اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایرانپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فرشته مقدمسوسن کشاورززهره موسی زاده۰۷ شهریور ۱۳۹۷
نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم و انحراف با تآکید بر نظارت اجتماعی فراگیر خانوادهپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-فاطمه عمرانیکبری پورعبداللهعاطفه عباسی۰۳ تیر ۱۳۹۷
نگهداشت نیروی انسانی زن با حفظ توازن کار و خانواده در سازمان های آموزشی از دیدگاه اسلامپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی(تنظیم نشده)-مرضیه باقری فراهانیصدیقه مهدوی کنیانسیه زاهدی۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تاثیر حقوق و مزایای استخدامی اعضا بر تحکیم خانواده و راهکارهای قانونی مرتبط با آنپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-عاطفه یوسفی طوسیکبری پورعبداللهعاطفه عباسی۰۵ خرداد ۱۳۹۷
مفهوم شناسی اخلاق حرفه ای مدیران آموزشی بر اساس آموزه های اسلامیپردیس خواهرانگروه مدیریت آموزشیمدیریت آموزشیکارشناسی ارشد-راضیه نوروزیصدیقه مهدوی کنیطیبه صفایی۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
رابطه مشارکت اجتماعی زنان با حقوق اعضای خانواده در نظام حقوقی ایرانپردیس خواهرانحقوق حقوق خانوادهکارشناسی ارشد-کوثر مومن زادهرقیه سادات مومنمریم محقق داماد۲۰ اسفند ۱۳۹۶